آب و ہوا [ترمیم] مترادفات


آب و ہوا [ترمیم] مترادفات اسم ساحہ شکل

  • رجحان، ماحول، مزاج، دیس، رجحان، کردار، حالت، ریاست، سمت، ڈرفٹ، طبیعت، فطرت، معیار، رنگائ، درجہ حرارت، نبض ۔.
آب و ہوا مترادف لنکس: